Cách sử dụng Tag

Cách sử dụng Tag

Tương tự Medium, tags là cơ chế chính của Chợ Tốt Blog (Blog) để phân loại bài viết và định hình cấu trúc nội dung.

Một số điều cần biết về tags của Chợ Tốt Blog:

 • Tag không lồng cấp
 • Một bài viết có thể có nhiều hơn 01 tag (nhưng khi hiển thị thì tối đa 03 tag đầu tiên)
 • Có 2 loại tag trong Blog:
  - Public tag: Tag sẽ hiện ra cùng với bài viết và có trang tập hợp tại trang /tag/tag-slug.
  - Private tag: Tag dùng cho mục đích phân loại nội bộ mà không hiện ra ở trang bài viết. Private tag bắt đầu bằng ký tự #. Hiện tại Blog đang dùng tag #internal để lọc các bài viết với mục đích phân loại bài viết dành cho nội bộ Chợ Tốt.

Cấu trúc nội dung (theo tags)

Sau đây là cấu trúc nội dung của Blog đề nghị (theo alphabet):

/: (index)
 business:       Business
  customer:      Customer Acquisition
  growth:       Growth
  market-research:   Market Research
  marketing:      Marketing
  seo:         SEO
 culture:        Culture
  fruit-talk:     Fruit Talk
  people:       Human of Chotot
 engineering:      Engineering
  back-end:      Back End
  data-science:    Data Science
  front-end:      Front End
  infra:        Infrastructure
  kubernetes:     Kubernetes
  mobile-app:     Mobile App
  open-source:     Open Source
  web:         Web
 product:        Product
  agile:        Agile
  design:       Design
  product-management: Product Management
Bên trái là phân cấp (ngầm hiểu) và slug của tag, bên phải là tên hiển thị của tag

Dựa vào bảng phân cấp trên, khi gán tag con, VD design, thì bạn phải gán tag cấp trên cùng product đầu tiên. Tức danh sách tag của post phải là: product, design. Một ví dụ khác, nếu gán seo thì bạn phải gán đầy đủ là business, seo.

Có thể gán tag con từ nhiều top level khác nhau. Tuy nhiên chỉ nên gán 01 top level tag. VD: business, growth, fruit-talk, engineering, front-end, seo.

Editor và author có thể thêm tag khi thấy cần thiết và ad mong các editor sẽ góp ý để hoàn thiện cấu trúc nội dung ở trên.

Top navigation

Phần navigation trên cùng của blog sẽ là link tới các trang liệt kê bài viết theo tag. Các tag navigation này không nhất thiết là các top level tag mà sẽ thay đổi tùy thuộc vào các bài viết hiện có và mức độ quan tâm của nội dung.